[Ažuriranje 1.2.2019.]
* Obavještavamo sve članove da je društvo Gyms4you d.o.o.izmijenilo svoje Opće uvjete, a koje izmjene stupaju na snagu protekom osam dana od objave (izmjene su napravljene u članku 6. i 7.).

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima poslovanja GYMS4YOU d.o.o. (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između GYMS4YOU kao pružatelja usluge i osoba koje koriste usluge GYMS4YOU (dalje: Korisnik).

Članak 2.

GYMS4YOU pruža uslugu sportske rekreacije u suvremeno opremljenim fitness centrima na području Republike Hrvatske, a koja usluga se pruža non-stop, svih 7 dana u tjednu, od 0 do 24 sata.

Korisnik sklapanjem ugovora stječe pravo korištenja usluga u svim fitness centrima društva GYMS4YOU.

Članak 3.

Korisnik može biti fizička i pravna osoba.

Korisnik se obvezuje u trenutku sklapanja ugovora predočiti ovlaštenoj osobi GYMS4YOU svoje identifikacijske isprave i suglasan je s uzimanjem preslika istih.

Korisnik se obvezuje prilikom sklapanja ugovora predočiti ovlaštenoj osobi GYMS4YOU svoju e-mail adresu.

U slučaju da fizička ili pravna osoba odbije predočiti identifikacijske isprave i valjanu e-mail adresu GYMS4YOU može odbiti sklopiti ugovor.

Članak 4.

Korisnik je obvezan obavijestiti pisanim putem GYMS4YOU o svakoj promjeni identifikacijskih podataka ili e-mail adrese odmah, a najkasnije u roku od 7 dana računajući od dana nastanka takve promjene.

Ukoliko Korisnik ne izvrši svoju obvezu iz prethodnog stavka smatrat će se da je dostava valjano izvršena ako je ista upućena na posljednju adresu iz identifikacijske isprave ili e-mail adresu Korisnika. Navedeno se odnosi i na račune i opomene za plaćanje ukoliko će GYMS4YOU iste upućivati.

Članak 5.

Cijene usluga i naknada GYMS4YOU utvrđene su cjenikom koji je na snazi u vrijeme sklapanja ugovora.

Važeće cijene u trenutku sklapanja ugovora objavljene su na recepciji fitness centara i web stranici GYMS4YOU.

GYMS4YOU je ovlašten mijenjati cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način.

U slučaju izmjene Cjenika GYMS4YOU je obvezan obavijestiti Korisnike, pisanim ili elektroničkim putem, o predloženim izmjenama i pravu na raskid ugovornog odnosa u skladu s ovim Općim uvjetima. GYMS4YOU može primijeniti izmjene na postojeće Korisnike najranije 30 dana od dana objave istih, osim izmjena koje su u korist Korisnika, a koje se primjenjuju bez odgode.

Članak 6.

Korisnik može podmiriti naknadu GYMS4YOU gotovinskom uplatom na recepciji, plaćanjem putem virmana te kreditnim i debitnim karticama VISA, MAESTRO i MASTERCARD.

GYMS4YOU sustav koristi Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritmom za zaštitu svih podataka koji se unose prilikom kupnje kreditnim i debitnim karticama VISA, MAESTRO i MASTERCARD.

Korisnik koji je sklopio ugovor s GYMS4YOU u trajanju od 6 ili 12 mjeseci uz povlaštenu cijenu, uslugu može podmiriti isključivo kreditnim i debitnim karticama VISA, MAESTRO i MASTERCARD putem PAYU sustava na recepciji GYMS4YOU.

Plaćanje kreditnim karticama izvršava se putem društva PAYU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Republika Poljska, tel. +48 61 628 45 05, e-mail: help@payu.pl. Sukladno Zakonu o platnom prometu, društvo PAYU registrirano je pri Registru institucija za platni promet Republike Poljske pod brojem IP1/2012, a superviziju poslovanja provodi Poljska Agencija za nadzor financijskih usluga te se nalazi u registru pružatelja usluga platnog prometa iz drugih država članica Europske unije pri Hrvatskoj narodnoj banci.

Članak 7.

Korisnik koji vrši plaćanje kreditnim i debitnim karticama VISA, MAESTRO i MASTERCARD ugovara buduće izvršenje platnih transakcija (svakog prvog u mjesecu) putem iste kreditne i debitne kartice (recurring payment) te će primiti obavijesti o naplati, putem svog korisničkog profila koji se nalazi na GYMS4YOU Internet stranici, odmah nakon što je svaka pojedinačna transakcija provedena.

Ukoliko Korisnik plaća uslugu virmanom GYMS4YOU će prvog u mjesecu ispostaviti račun Korisniku, putem e-maila, za tekući mjesec. Račun dospijeva na naplatu u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja.

Korisnik može istaknuti prigovor na ispostavljeni račun u roku od 8 (osam) dana od dana primitka računa. Ukoliko Korisnik ne istakne prigovor na račun smatra se da je Korisnik prihvatio račun u cijelosti.

Ukoliko se plaćanje kreditnim ili debitnim karticama ne može izvršiti prvog u mjesecu te sljedeća tri dana, GYMS4YOU izdaje račun devetog u mjesecu, a koji dospijeva na naplatu odmah po izdavanju.

U slučaju da Korisnik, u bilo kojem trenutku, povuče suglasnost za plaćanje usluge putem kreditnih kartica ili se plaćanje putem kreditnih kartica višekratno ne može provesti, nastaviti će s plaćanjem usluge putem virmana za preostalo vrijeme trajanja ugovora pri čemu gubi pravo na povlaštenu cijenu usluge određenu za kartično plaćanje.

Za kašnjenje Korisnika u plaćanju dospjelih potraživanja GYMS4YOU ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu koju je Korisnik dužan podmiriti.

GYMS4YOU je ovlašten, uz prethodnu pisanu obavijest Korisniku, prenijeti na banke kreditore kao i na ovlaštene agencije za naplatu potraživanja, potraživanje prema Korisniku.

Članak 8.

Korisnik koji je sklopio ugovor s GYMS4YOU u trajanju od 6 (šest) ili 12 (dvanaest) mjeseci ovlašten je prenijeti svoja Korisnička prava i obveze iz ugovora na treću osobu.

Treća osoba stupa u prava i obveze Korisnika sklapanjem Aneksa ugovora te ispunjenjem obveze iz članka 3 (tri) ovih Općih uvjeta.

Korisnik se obvezuje podmiriti naknadu, prilikom prijenosa, za prijenos ugovornog odnosa na treću osobu, a u skladu s važećim cjenikom u trenutku prijenosa.

Članak 9.

Korisnik ima pravo, tijekom trajanja ugovornog odnosa sklopljenog na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) ili 12 (dvanaest) mjeseci, staviti u mirovanje prava i obveze iz ugovora, na period od 30 (trideset) dana. Korisnik se obvezuje podmiriti naknadu za mirovanje ugovora u skladu s važećim cjenikom u trenutku prijenosa. Za vrijeme mirovanja Korisnik ne plaća mjesečnu povlaštenu cijenu.

U slučaju da Korisnik koristi pravo iz prethodnog stavka, ugovorna obveza se produljuje za vrijeme provedeno u mirovanju.

Članak 10.

GYMS4YOU ima pravo ograničenja korištenja usluga Korisniku, u slučajevima:

nepodmirenja potraživanja GYMS4YOU po dospijeću računa
nepridržavanja Pravila korištenja GYMS4YOU teretana

Članak 11.

Ugovorni odnos može biti raskinut zbog razloga navedenih u važećem Zakonu odnosno podzakonskim aktima.

Ukoliko nakon proteka roka na koji je ugovor sklopljen, ugovor bude automatski obnovljen, Korisnik ima pravo otkaza takvog ugovora.

GYMS4YOU ima pravo raskinuti ugovor s Korisnikom u slučaju da se Korisnik opetovano ne pridržava Pravila korištenja GYMS4YOU teretana niti nakon opomene GYMS4YOU ili ne podmiruje svoje obveze.

Raskid ugovora od strane GYMS4YOU, u skladu s prethodnim stavkom, stupa na snagu odmah, a Korisnik nema pravo na naknadu štete te je obvezan podmiriti GYMS4YOU svoje obveze do kraja ugovornog odnosa.

U slučaju da Korisnik raskine ugovor, obvezan je platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na uslugu koju je ostvario za sve protekle mjesece.

Otkazni rok u slučaju raskida ili otkaza ugovora traje 30 (trideset) dana, a počinje teći od 1. (prvog) dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isti iskazan.

Korisnik može otkaz i/ili raskid ugovora iskazati osobnim dolaskom u bilo koju teretanu GYMS4YOU uz predočenje osobne iskaznice, a o čemu će Korisnik primiti fizičku potvrdu ili digitalnu putem elektroničke pošte.

Članak 12.

Naknada za upis obračunava se svim Korisnicima bez obzira na ugovoreno trajanje ugovora, cijenu usluge i način plaćanja, a prema važećem cjeniku u trenutku upisa te se plaća jednokratno pri upisu.

Korisnici koji sklapaju ugovor prvi put i nikada nisu koristili usluge Gyms4You d.o.o. ostvaruju 100% popusta na naknadu za upis.

Također 100% popusta na naknadu za upis ostvaruju i Korisnici koji bez obzira na prijašnji status odaberu ugovor s obveznim trajanjem od 12 mjeseci s povlaštenom cijenom uz plaćanje kreditnim i debitnim karticama VISA i MASTERCARD (recurring payment) LOYALTY RCP. Kako bi ovaj popust bio u cijelosti primjenjiv, Korisnik mora ostati u ugovornoj obvezi do isteka obveznog trajanja ugovora. Ako član prijevremeno raskine LOYALTY RCP ugovor u prvih 6 mjeseci trajanja ugovora, uz naknadu za prijevremeni raskid naplatiti će mu se i naknada za upis u cijelosti dok u slučaju raskida ugovora u drugoj polovici trajanja ugovora ista će se naplatiti u polovici iznosa naknade za upis. Iznimno, naknada za upis se neće naplatiti kod prijevremenog raskida ukoliko se radi o korisniku koji se upisao po prvi put i odabrao ugovor s obveznim trajanjem od 12 mjeseci s povlaštenom cijenom uz plaćanje kreditnim i debitnim karticama VISA i MASTERCARD (recurring payment) LOYALTY RCP.

Članak 13.

Maloljetni korisnici, studenti ili umirovljenici imaju pravo na dodatan popust prema važećem cjeniku u trenutku potpisa ugovora na odabrane ugovorne članarine ili jednokratne godišnje članarine, uz predočenje odgovarajuće dokumentacije kojom dokazuju svoj status temeljem kojeg stječu pravo dodatnog popusta.

Korisnik koji ima pravo na popust iz prethodnog stavka a koji je sklopio ugovor na daljinu (web stranica GYMS4YOU ili druga odgovarajuća aplikacija i sl.), obvezuje se u roku od 5 radnih dana od dana sklapanja ugovora na daljinu dostaviti dokaz o statusu temeljem kojeg ostvaruje popust, putem e-maila ili osobno u poslovnici GMYS4YOU. U slučaju da to ne učini u zadanom roku, smatrat će se da je korisnik sklopio ugovor po redovnoj cijeni iz st. 5. te će se primijeniti odredbe st. 7. ovog članka.

Korisnik koji ostvaruje popust na temelju studentskog statusa dužan je na poziv GYMS4YOU za vrijeme trajanja ovog Ugovora dokazati da i dalje ima status studenta.

GYMS4YOU je ovlašten dana 15. studenoga svake godine trajanja Ugovora obaviti provjeru studentskog statusa onih korisnika koji na temelju istoga ostvaruju popust.

Korisnici će na isto biti upozoreni 1. studenoga svake godine, putem elektroničke pošte, uz napomenu da su dužni najkasnije do 15. studenoga iste godine dokazati status studenta ili će im se u suprotnom od 1. prosinca tekuće godine članarina naplaćivati po redovnoj cijeni sukladno važećem cjeniku GYMS4YOU.

Odgovarajuću dokumentaciju potrebnu za dokazivanje statusa studenta korisnici mogu dostaviti putem e-maila ili osobno u poslovnici GYMS4YOU.

U slučaju da korisnik do 15. studenog tekuće godine ne dostavi valjanu dokumentaciju temeljem koje se može nedvojbeno utvrditi da isti i dalje ima status studenta, ili se na drugi način utvrdi da isti više nema status studenta, a korisnik ne želi nastaviti ugovorni odnos po redovitim cijenama iz st. 5. ovog članka, isti je ovlašten prijevremeno raskinuti ugovor uz poštivanje ugovorenih otkaznih rokova i plaćanje naknade za prijevremeni raskid ovog ugovora u visini svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora, koja se obračunava temeljem članarine s popustom iz st. 1. ovog članka.

Članak 14.

Ovi Opći uvjeti će se objaviti na internetskim stranicama i recepcijama GYMS4YOU te će biti dostupni u svim fitness centrima GYMS4YOU.

Isti se primjenjuju i na sve Korisnike koji su sklopili Ugovor o korištenju GYMS4YOU teretana prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta ukoliko su povoljniji za Korisnika.

GYMS4YOU će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta u skladu s prethodnim stavkom.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana objave u skladu s ovim člankom.

 

[Ažuriranje 30.10.2019.]
* Obavještavamo sve članove da je društvo Gyms4you d.o.o. izmijenilo svoja Pravila korištenja, a izmjene stupaju na snagu od 30.10.2019.

-Članu nije dopušteno dozvoliti drugoj osobi da se koristi članskom iskaznicom GYMS4YOU niti u teretani niti izvan nje. Ako netko ima problema s članskom iskaznicom izvan radnog vremena recepcije kluba može nazvati broj za hitne situacije. Ni u kojem slučaju članovima nije dozvoljeno uvođenje ili izvođenje drugih osoba te isto može rezultirati blokadom članstva sukladno članku 24.

-Članska iskaznica je osobna, neprenosiva i povezana s otiskom prsta svakog člana i njegovom fotografijom. U slučaju gubitka iskaznice izrada nove plaća se EUR 7,00 / 52,74 HRK.

-Član odgovara za ažurnost osobnih podataka i točnu adresu i osobne kontakte. Smatra se da su važeći oni podaci koje je član zadnje dao.

-Teretana se može koristiti samo za vježbanje.

-Radi osobne sigurnosti članova i sprječavanja bilo kakvih nezakonitih ili ilegalnih djelatnosti, članovi su dužni uvijek imati člansku iskaznicu uz sebe kako bi je u svakom trenutku mogli predočiti zaštitarskoj ili čuvarskoj službi.

-Vježbanje u teretani članovi obavljaju na svoju odgovornost. GYMS4YOU ne odgovara za zdravstveno stanje članova.

-Nalog ili opomenu osoblja kluba treba poslušati i to ne može biti predmet raspravljanja.

-GYMS4YOU nije odgovoran za dragocjenosti članova kluba niti onda kada su zaključani u ormarima.

-Ormari nisu osobni i treba ih isprazniti nakon upotrebe. Ako se to ne učini, lokoti će biti uklonjeni i neće se zamijenjeni novim. GYMS4YOU ne odgovara za stvari koje se čuvaju u ormarima.

-Uvijek je potrebno iskazivati poštovanje i obazrivost prema drugim članovima i susjedima koji koriste prostore uz teretanu.

-Nakon korištenja, utege treba uvijek vratiti na mjesto s kojih su uzeti.

-Ne smije se vikati ili vrištati u teretani.

-Ne smiju se bacati utezi ili nepravilno rukovati opremom.

-U teretani se može koristiti samo čista zatvorena obuća za dvoransko vježbanje koju član donese sa sobom, a to nipošto ne može biti ista obuća u kojoj je član došao iz vana. Iznimno kada se radi istezanje i „mrtvo dizanje utega“, članovi mogu biti u čarapama za vrijeme izvođenja.

-Nakon korištenja treba dezinficirati i osušiti sprave koje se koristi.

-Ako želite slušati drugu glazbu osim one koja se pušta u teretani preporučujemo korištenje slušalica.

-Nije dopušteno snimati niti fotografirati druge članove bez njihovog dopuštenja.

-Liječničkom potvrdom dijagnosticirana bolest ili trudnoća omogućava članovima da zamrznu članstvo.

-Strogo je zabranjeno unošenje alkohola, droge i dopinga u teretanu i pušenje u prostorijama teretane. Korisnici koji koriste teretanu pod utjecajem alkohola, droge ili dopinga bit će odstranjeni iz teretane.

-Osobnim trenerima nije dozvoljeno koristiti prostore teretane bez dogovora s upravom teretane. Nije dozvoljena ni jedna vrsta reklamiranja u prostorijama teretane.

-Dobna granica za članstvo je 16 godina. Osobama ispod te dobi nije dozvoljeno trenirati niti boraviti u teretani.

-Radno vrijeme teretane potrebno je poštovati. Radno vrijeme objavljuje se na recepciji teretane i na WEB stranicama Gyms4you

-Ako se utvrdi da je član u korištenju teretane bio nasilan ili da je nekome prijetio bit će trenutno izbačen i isključen iz članstva.

-Ako član prekrši bilo koje od navedenih pravila, GYMS4YOU može u bilo kojem trenutku prekinuti ovaj ugovor s trenutnim učinkom i bez ikakve obveze na naknadu štete.